Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

W celu podpisania umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości należy przygotować:

  • osoby fizyczne: dowód osobisty, akt własności lub umowa najmu (do wglądu),
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON,
  • osoby prawne: aktualny odpis z KRS, zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON,
  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządca lub reprezentant wspólnoty podpisujący umowę winien legitymować się uchwałą wspólnoty o wskazaniu osoby upoważnionej do zawarcia umowy lub pełnomocnictwem szczególnym do zawarcia umowy,